สินค้า

เศษเหล็กเหนียว (แบ่งตามความหนาของเศษเหล็ก)

เศษเหล็กเกรดเฉพาะของ SYS (แบ่งตามชนิดของเศษเหล็ก)

เศษเหล็กเกรดพิเศษ (แบ่งตามการแปรสภาพ)