สมัครเป็นร้านค้าย่อย

1.1) ข้อมูลผู้สมัคร วันที่/DATE    14-06-2024
ชื่อร้านค้า/บริษัท/หจก.

*

ชื่อ - นามสกุล

*

เลขบัตรประชาชน

*

ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ / อาคาร หมู่ที่ซอย
  ถนน
  จังหวัด อำเภอ ตำบล
  รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
  E-mail

*

ประวัติส่วนตัวเจ้าของกิจการ
พื้นที่กองเก็บประมาณ (ไร่)
ปริมาณเศษเหล็ก ในโกดังประมาณ(ตัน)
  (ดูเมื่อวันที่)
  ที่ส่ง SYS(ตัน/เดือน)
ประเภทเศษเหล็กของร้านย่อย
ลักษณะการกอง-จัดเก็บสินค้า
จำนวนรถบรรทุก (คัน)
หมายเลขทะเบียนรถ
เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นเศษเหล็ก
ประวัติการส่งเศษเหล็ก ไม่เคยส่งที่อื่นๆ   เคยส่ง   ระบุสถานที่
อื่นๆ
แผนที่
Varification Code
**กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"**